METODY PRACY

Wychowanie religijne

Dni od poniedziałku do czwartku zaczynamy modlitwą. Zapraszamy na nią każdego, kto chce z Bogiem rozpocząć dzień nauki. Zazwyczaj można podczas tej krótkiej chwili skupienia posłuchać fragmentu z Pisma Świętego, krótkiego rozważania, wypowiedzieć swoją intencję na dany dzień, posłuchać intencji innych i wspólnie oddać nasze sprawy Bogu Ojcu i Maryi.

Piątki w naszej szkole rozpoczynają się Mszą Świętą, w której bierze udział Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, nauczyciele oraz – bardzo licznie – rodzice. Uczniowie uczestniczą czynnie w Eucharystii, służąc do mszy, czytając czytania lub przygotowując modlitwę wiernych.

Zgodnie z planem nauczania prowadzone są lekcje katechezy. Opiekę duchową nad społecznością szkolną sprawuje prefekt szkoły.

Ojcowie Zmartwychwstańcy przygotowują również gimnazjalistów, którzy wyrażą takie pragnienie, do sakramentu bierzmowania.

W okresie Wielkiego Postu gimnazjaliści biorą udział w rekolekcjach. Często uczestniczą w nich jednak w sposób wyjątkowy, są zapraszani przez Ojców do współprowadzenia nauk poprzez dramy, rozmowy, śpiew…

Nie ma również dłuższych, czy krótszych wyjazdów, podczas których nie byłoby elementów natury duchowej. Pod koniec roku całe gimnazjum pielgrzymuje w ciekawe, często egzotyczne zakątki Europy. Na tę pielgrzymkę uczniowie zarabiają pracując przez cały rok szkolny.

Społeczność

Przez „społeczność” rozumiemy wszelkie działania, których bezpośrednim lub pośrednim celem jest budowanie wspólnoty. Ma ona (wspólnota) bardzo szeroki wymiar. Są to relacje między uczniami w poszczególnych klasach, między uczniami w całej szkole, relacje w gronie pedagogicznym, oraz najszerzej: relacje między wszystkimi osobami związanymi ze Szkołą.

Dla budowania szkolnej wspólnoty ważne jest zatem to, że uczniowie spotykają się z nauczycielami na porannej modlitwie przed lekcjami. Budowaniu jedności klasowej służą lekcje wychowawcze, nazywane w naszej Szkole właśnie „społecznością”. Zachęcamy uczniów, by podczas pracy własnej łączyli się w małe grupki.

Szczególnym miejscem dla budowania szkolnej wspólnoty jest kawiarenka, gdzie uczniowie spotykają się na drugim śniadaniu, obiedzie oraz na wykładach.

W małych grupach, a jednak wspólnie gimnazjaliści dbają o czystość otoczenia, sprzątając szkołę po zajęciach.

W ramach bardzo jednoczącej postawy „my dla innych” uczniowie podejmują prace o charakterze wolontariatu podczas organizowanych w szkole sympozjów, szkoleń, akademii…

„Nic o nas bez nas” mogłoby być z kolei hasłem wiecu, spotkania, podczas którego co jakiś czas wszyscy uczniowie gimnazjum rozważają dotykające całą społeczność problemy i podejmują wspólne decyzje.

W sposób oczywisty jedność budują wspólne wyjazdy. Uczniowie nie tylko przebywają podczas nich razem przez cały czas, ale również przed wyjazdem wspólnie planują niektóre elementy programu.

Wykłady

Raz w tygodniu odbywa się godzinny wykład dla całego Gimnazjum, w tym także dla zainteresowanych rodziców. Wykłady prowadzą zaproszeni goście oraz nauczyciele Gimnazjum, z których część to doświadczeni wykładowcy wyższych uczelni.

Tematyka naszych wykładów jest różnorodna i wykracza szeroko poza treści podstawy programowej.

Dzięki tej formie przekazywania wiedzy pragniemy inspirować uczniów do poszerzania zainteresowań, przedstawiać interesujące osoby, modele życia, nawiązywać do aktualnych wydarzeń i ważnych rocznic historycznych.

Notowanie treści wykładów jest obowiązkowe. Przy tej okazji w pierwszej klasie przedstawiamy techniki prowadzenia notatek, a w kolejnych latach powtarzamy wiadomości na ten temat. Prowadzenie notatek jest oceniane. Wiedza z wykładu nie jest oceniana lecz może być sprawdzana na zasadzie konkursu.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa, chociaż wykraczają one poza wymaganą przez MEN siatkę godzin edukacyjnych.

Praca własna

W założeniach metodyki Marii Montessori jednym z fundamentów jest możliwość wyboru zadania, sposobu jego realizacji, miejsca… Z kolei najnowsze badania z dziedziny neurodydaktyki potwierdzają, że mózg uczy się tego, co go naprawdę w danej chwili interesuje, w czym może być kreatywny, współpracować z innymi.

Maria Montessori zakładała również grupy mieszane wiekowo, tak, by uczniowie starsi mogli pomagać młodszym, utrwalając własne umiejętności i informacje, oraz budując poczucie odpowiedzialności za innych.

Biorąc pod uwagę te, jak również inne założenia metodyki Marii Montessori i neurodydaktyki, wprowadziliśmy w naszym Gimnazjum pracę własną.

Uczniowie zaopatrzeni w listy wymaganych przez nauczycieli aktywności, wprowadzeni w tematykę podczas krótkich prezentacji, pracują samodzielnie w oparciu o przygotowany materiał dydaktyczny. Do swojej dyspozycji mają: całą dostępną przestrzeń gimnazjum, materiały przygotowane przez nauczycieli, bibliotekę, komputery, a przede wszystkim nauczycieli wymienionych przedmiotów, gotowych do indywidualnej pomocy lub weryfikacji zrealizowanych aktywności.

Uczniowie samodzielnie wybierają przedmioty oraz aktywności, nad którymi będą pracować w danym dniu. Zakładają jednak na początku pracy własnej pewien plan, by dobrze wykorzystać czas. Pod koniec pracy własnej następuje podsumowanie: każdy z uczniów mówi, co udało mu się zrealizować, jak ocenia wykorzystanie czasu samodzielnej pracy, co zapamięta na przyszłość.

 Prezentacje

Czas pracy własnej poprzedzony jest krótkimi (20-30 minut) prezentacjami dla całej klasy, podczas których nauczyciele przedmiotowi omawiają niektóre aktywności. Jest to czas na wspólną, klasową dyskusję, pytania, oraz decyzję, czy danym materiałem uczeń zajmie się od razu, „na świeżo”, czy pozostawi go sobie na później.

 Projekty edukacyjne

Jedną z podstawowych form pracy i współpracy uczniów, zwłaszcza podczas pracy własnej są projekty. Mają one zazwyczaj charakter między przedmiotowy, obejmują większy czas i kończą się podsumowaniem na forum klasy lub całej szkoły. Uczniowie podczas pracy projektowej uczą się planowania, realizacji planu, szukania i analizy informacji oraz współpracy zarówno z członkami grupy jak i opiekunem projektu, a także prezentacji swoich osiągnięć wobec większego gremium.

Lekcje warsztatowe

Malarstwo, historia, języki obce (angielski i hiszpański), katecheza, muzyka, technika, WOS, informatyka, EDB i inne zajecia prowadzone są, podobnie jak w klasycznych szkołach, w formie warsztatów grupowych.

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne realizowane jest przede wszystkim podczas klasycznych zajęć wf-u. W czas jesienno-zimowy uczniowie jeżdżą na znakomitą salę gimnastyczną Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego „Radosna Nowina 2000” w Piekarach. Okres wiosenno-letni daje z kolei możliwość korzystania z boiska znajdującego się na terenie oo. Zmartwychwstańców.

Godziny wychowanie fizycznego są również realizowane podczas licznych wyjazdów (np. biała lub zielona szkoła), które zawsze mają charakter po części sportowy. Uczniowie naszej szkoły nie boją się wysiłku fizycznego (narty, rowery, kajaki, wędrówki piesze…). To właśnie tutaj staramy się przełamywać własne słabości, uczymy się pokonywać niewygody, np. wędrując po górach z plecakami i śpiąc w namiotach.

 

Comments are closed.